Wettelijke vermeldingen

Gebruiksvoorwaarden en Richtsnoeren

Bij het gebruik van deze site (hierna te noemen de Site) dienen de bepalingen van de volgende gebruiksvoorwaarden in acht genomen worden. Bij toegang tot de Site verklaart iedere internaut die op de Site surft, de voorbehouden van onderhavige voorwaarden te accepteren en deze in acht te nemen.

Artikel 1 – Omschrijving van de site 

De uitgever van de site is Entremont Benelux, naamloze vennootschap naar Belgisch recht met een kapitaal van 87 500,00 Euro, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd Avenue des Pléiades, 11– 1200 BRUXELLES, ingeschreven in het RPR van Bruxelles onder nummer 325 520 450, Tel.: 0 424 939 182, Publicatiedirecteur: Christine Eysseric Rocca, Marketingdirectrice. 

Deze site wordt gehost door de firma ATTRAPTEMPS SARL. 
Een VENNOOTSCHAP met een kapitaal van 30.000 Euro, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 70 Avenue Alfred Kastler, 66000 Perpignan, ingeschreven in het HR van Perpignan onder nummer 407 836 089 000 42
Tel.: 04 68 55 11 31
Website: www.attraptemps.com

Artikel 2 – Gratis diensten 

Het gebruik van de door Entremont Benelux opgezette diensten die in onderhavige algemene voorwaarden beschreven worden, is volledig gratis. De apparatuur (computer, telefoon, software, telecommunicatiemiddelen, enz.) waarmee de toegang tot deze diensten tot stand komt, plus de verbindingskosten voor het Internet blijven echter volledig voor rekening van de internaut.  

Artikel 3 – Intellectuele eigendom  

De toegang tot de Site biedt de gebruikers een niet exclusief, privé gebruiksrecht voor deze Site. Alle op deze Site verspreide elementen, met name de teksten, foto’s, logo’s, merken, video’s, enz. vormen werken in de zin van het wetboek van intellectuele eigendom. Dat houdt in dat iedere afbeelding of reproductie, zelfs gedeeltelijk, die uitgevoerd zou kunnen worden zonder toestemming van de auteurs of rechthebbenden hiervan, onrechtmatig is. 

Artikel 4 – Passieve inzameling van persoonsgegevens 

Sommige op onze server opgeslagen persoonsgegevens zijn de gegevens die u vrijwillig verstrekt tijdens het invullen van online formulieren. De andere worden automatisch tijdens uw bezoek verzameld. 

Deze tijdens uw bezoek automatisch verzamelde gegevens betreffen:

  • Uw IP-adres: uw internetprovider heeft u een IP-adres toegewezen om u toegang tot Internet te verschaffen. Dit adres wordt over het algemeen beschouwd als niet-persoonlijk te identificeren informatie, omdat elke keer verandert wanneer u opnieuw inlogt.
  • Uw login tijdens het navigeren in de delen met beperkte toegang.
  • Het adres van de website vanuit welke u met de Site verbonden werd 
  • De datum en het tijdstip van uw bezoek aan de site en de pagina’s die u bezocht heeft.
  • Het besturingssysteem van uw computer en de browse software. 

 

Artikel 5 – Gebruik van cookies  

Tijdens het surfen op onze Site kunnen er tekstbestanden, zogenaamde “cookies” op uw terminal (computer, mobiel, tablet) geplaatst worden. Entremont Benelux gebruikt “cookies” met als doel anonieme informatie te verzamelen met betrekking tot het browsen en u contents te verzenden die aansluiten op uw terminal en uw interesse.

Iedere internaut heeft de mogelijkheid de “cookies” te accepteren of te weigeren. U kunt het opslaan van “cookies” tegengaan in voorkeursinstellingen/instellingen van uw browse software te gaan.

De volgende links geven u aan hoe u de cookies kunt instellen naargelang uw browser:

Als u de door onze Site aangemaakte “cookies” weigert of verwijdert, is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten van de site niet goed zullen werken.
Als u een andere browser versie wilt gebruiken dan de vermelde: gelieve de hulpbestanden of de gebruikshandleiding te raadplegen.
Als u de door de Site aangemaakte cookies weigert of verwijdert, dan heeft dit geen invloed op het browsen, maar u heeft alleen niet de mogelijkheid op uw persoonlijke ruimte in te loggen.

Raadpleeg voor meer informatie over de cookies en de manier om deze te beheren de site van de Commissie voor de bescherming von de persoonlijke levenssfeer https://www.privacycommission.be/nl of de site http://www.youronlinechoices.com/be-nl/.

Soorten cookies

  • De “cookies” die de sessie identificeren. Dit zijn technische “cookies” die uitsluitend nodig zijn om de Site te laten functioneren. Hiermee heeft u toegang tot de gereserveerde en persoonlijke ruimtes van onze Site, dankzij de persoonlijke ID’s (sessie identificerende “cookies”).
  • De “cookies” om het gebruik van de website te meten.

De firma gebruikt een webanalysedienst van Google: “Google Analytics”, een software die “cookies” in uw computer plaatst om uw gebruik van de Site te kunnen analyseren. Het doel van deze “cookies” is het eventueel kunnen opslaan van informatie met betrekking tot uw surfgedrag op onze Site (de datum en het tijdstip van uw bezoek, het aantal bezoekers van de site, de bekeken pagina’s, de op de site doorgebrachte tijd, de bounce rate, het gebruikte besturingssysteem, de browser, het land waar is ingelogd, de ingetypte sleutelwoorden voor toegang tot de site, de herkomst van de internauten, het gedrag van de internauten, enz.) dat wij bij uw latere bezoeken kunnen aflezen. De door de “cookies” verzamelde informatie betreffende uw gebruik van de site wordt doorgestuurd, opgeslagen en bewaard door Google op in de Verenigde Staten geïnstalleerde servers. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de site te evalueren en rapporten samen te stellen over de activiteit van de site, bestemd voor de firma. U vindt hier meer informatie over Google Analytics en de gegevensbescherming: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl of hier: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=nl

Artikel 6 – Bescherming en gebruik van de ingezamelde persoonsgegevens 

Contactformulier

De persoonsgegevens die worden opgegeven op het contactformulier op de site zijn uitsluitend bestemd voor een gebruik door Entremont met als enige doel de vragen te beantwoorden die gesteld zijn via de tab
“Ons contacteren”.

Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die worden, ter bescherming van personen t.o.v. de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens heeft iedere internaut die dit formulier invult, recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens; hij kan gebruik maken van dit recht door zich te richten tot
“Entremont Benelux, Avenue des Pléiades, 11– 1200 BRUXELLES”.

Promotieacties

In het kader van door Entremont Benelux op de Site georganiseerde promotieacties kunnen persoonsgegevens gevraagd worden aan de internauten die deel willen nemen aan de georganiseerde wedstrijd. De voor de verwerking verantwoordelijke persoon en de doeleinden hiervan zullen duidelijk worden aangegeven op het inschrijvingsformulier van de wedstrijd. De voor de verwerking verantwoordelijke persoon zal de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de aan de internaut op het moment van zijn deelname aan de wedstrijd aangegeven doeleinden.

In sommige gevallen en na uitdrukkelijke aanvaarding door de internaut, kunnen de persoonsgegevens gebruikt worden om commerciële aanbiedingen van Entremont Benelux en/of zijn partners voor te stellen. Entremont Benelux zal de persoonsgegevens van de deelnemers aan de wedstrijd niet doorgeven aan derden, tenzij deze hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven hebben.

De deelnemers aan de wedstrijd hebben in ieder geval, overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die worden, ter bescherming van personen t.o.v. de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens recht op inzage, rectificatie en verwijdering van de hen betreffende gegevens en zij kunnen dit recht doen gelden bij het voor de verwerking verantwoordelijke persoon.

De verzamelde gegevens zijn verplicht om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd. Om die reden worden de personen die hun recht op verwijdering van de hun betreffende gegevens voor het einde van de wedstrijd uitoefenen, geacht afstand te doen van hun deelname.

Niet-persoonlijke gegevens

Informatie die geen persoonsgegevens bevatten en die u doorgeeft aan Entremont Benelux via de Site (opmerkingen, meningen, suggesties, enz.) kan door Entremont Benelux gebruikt worden zonder beperking van het gebruiksrecht en zonder enige beloning voor u of voor een derde. Deze informatie zal door Entremont Benelux niet als zijnde vertrouwelijk verwerkt worden.

Artikel 7. - Geheimhoudingsmaatregelen

Entremont Benelux heeft hulpmiddelen ingezet waarmee op veilige wijze persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen zonder het risico van verlies, beschadiging of hacking. De opslagsystemen zijn uitsluitend toegankelijk voor een beperkt aantal bevoegde personen.

Artikel 8 – Risico’s met betrekking tot het Internet 

De diensten van de Site zijn 24/7 toegankelijk, behalve in geval van overmacht of een evenement die buiten de controle van Entremont valt, en onder voorbehoud van de periodes van serviceonderhoud en eventuele storingen. Entremont Benelux kan geen garantie geven voor de datatransfers en de responstijd van de tussen het Internet en het platform van de Site circulerende gegevens. De snelheid waarmee de informatie circuleert, hangt namelijk niet af van de door Entremont Benelux aangeboden toegangsprestatie, maar van de met de online netwerken samenhangende eigenschappen met betrekking tot de technische middelen om de gegenereerde bezoekersaantallen te absorberen.

Entremont Benelux herinnert de gebruikers aan de eigenschappen en de grenzen van het Internet en kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het inloggen van de gebruikers op het netwerk via de Site.

Meer in het bijzonder kan Entremont Benelux niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële of immateriële schade veroorzaakt aan de gebruikers, hun computer en de hierin opgeslagen data, noch voor de gevolgen die hieruit zouden kunnen voortvloeien voor hun persoonlijk, professionele of commerciële activiteiten. 

Entremont Benelux kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik door derden van elementen die in de persoonlijke ruimtes van de Site vermeld staan. De Organiserende Firma kan ook niet aansprakelijk geacht worden indien een of meerdere deelnemers er niet in slagen in te loggen op de site van het spel als gevolg van een technische storing of enig probleem verband houdend met een overbelast netwerk.

Artikel 9 – Opschorting en opzegging 

Entremont Benelux kan eenzijdig en op ieder moment tijdelijk of definitief het online plaatsen van zijn Site onderbreken zonder dat de firma hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden en zonder dat dit kan leiden tot een schadevergoeding van welke aard dan ook. 

Artikel 10 – Sites van derden / Hyperlinks 

De webpagina’s van de site kunnen hyperlinks bevatten die verwijzen naar andere Websites die beheerd worden door andere firma’s dan Entremont Benelux en waarop Entremont Benelux geen enkele controle uitoefent. Entremont Benelux kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites van derden, voor het eventuele gebruik hiervan en voor de inhoud waarnaar deze sites van derden naar kunnen verwijzen. Gebruikers of bezoekers van de Site kunnen geen hyperlink richting deze site plaatsen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Entremont Benelux.

Artikel 11 – Diversen

Entremont Benelux is vrij om op ieder moment de algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De laatste versie van de algemene gebruiksvoorwaarden is degene die van toepassing is. De algemene gebruiksvoorwaarden vallen onder de Franse wetgeving en alle geschillen voortvloeiend uit de uitvoering en/of de interpretatie hiervan worden voorgelegd aan de Franse rechtbank. Het is ten strengste verboden de naam van Entremont Benelux en/of zijn logo, alsmede alle andere merken, tekeningen of modellen die op deze site geciteerd en/of weergegeven worden, te gebruiken of te kopiëren, om welke reden dan ook en met name voor reclamedoeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Entremont Benelux.

© 2015 – Entremont Benelux, alle rechten voorbehouden.