Wettelijke vermeldingen

Gebruiksvoorwaarden en Richtsnoeren

Bij het gebruik van deze site (hierna te noemen de Site) dienen de bepalingen van de volgende gebruiksvoorwaarden in acht genomen worden. Bij toegang tot de Site verklaart iedere internaut die op de Site surft, de voorbehouden van onderhavige voorwaarden te accepteren en deze in acht te nemen.

Artikel 1 – Omschrijving van de site 

De uitgever van de site is Entremont Benelux, naamloze vennootschap naar Belgisch recht met een kapitaal van 87 500,00 Euro, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd Avenue des Pléiades, 11– 1200 BRUXELLES, ingeschreven in het RPR van Bruxelles onder nummer 325 520 450, Tel.: 0 424 939 182, Publicatiedirecteur: Christine Eysseric Rocca, Marketingdirectrice. 

Deze site wordt gehost door de firma ATTRAPTEMPS SARL. 
Een VENNOOTSCHAP met een kapitaal van 30.000 Euro, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 70 Avenue Alfred Kastler, 66000 Perpignan, ingeschreven in het HR van Perpignan onder nummer 407 836 089 000 42
Tel.: 04 68 55 11 31
Website: www.attraptemps.com

Artikel 2 – Gratis diensten 

Het gebruik van de door Entremont Benelux opgezette diensten die in onderhavige algemene voorwaarden beschreven worden, is volledig gratis. De apparatuur (computer, telefoon, software, telecommunicatiemiddelen, enz.) waarmee de toegang tot deze diensten tot stand komt, plus de verbindingskosten voor het Internet blijven echter volledig voor rekening van de internaut.  

Artikel 3 – Intellectuele eigendom  

De toegang tot de Site biedt de gebruikers een niet exclusief, privé gebruiksrecht voor deze Site. Alle op deze Site verspreide elementen, met name de teksten, foto’s, logo’s, merken, video’s, enz. vormen werken in de zin van het wetboek van intellectuele eigendom. Dat houdt in dat iedere afbeelding of reproductie, zelfs gedeeltelijk, die uitgevoerd zou kunnen worden zonder toestemming van de auteurs of rechthebbenden hiervan, onrechtmatig is. 

Artikel 4 – Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens 

Entremont Alliance is bekommerd om de bescherming van persoonsgegevens. Het bedrijf verbindt zich ertoe om het hoogste beschermingsniveau van uw persoonsgegevens te verzekeren, conform de geldende Europese en Franse regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan u ook de website van de Commission Informatique et Liberté www.cnil.fr raadplegen.
Verantwoordelijke voor de verwerking van mijn persoonsgegevens:
De verwerkingsverantwoordelijke is Entremont Alliance, vertegenwoordigd door zijn algemeen directeur, de heer Marc Vermeulen.

Het verzamelen van mijn persoonsgegevens:
Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Bepaalde persoonsgegevens die op onze server worden opgeslagen, zijn de gegevens die u vrijwillig verstrekt wanneer u online formulieren invult. De andere gegevens worden automatisch verzameld wanneer u onze website bezoekt.
 

Dit zijn de automatisch verzamelde gegevens:

 • Uw IP-adres: uw internetprovider wijst uw computer een IP-adres toe zodat u toegang hebt tot het internet. Dit adres wordt over het algemeen beschouwd als niet-persoonlijk identificeerbare informatie, omdat het elke keer dat u inlogt verandert.
 • Uw logingegevens wanneer u in delen met beperkte toegang surft.
 • Het websiteadres via hetwelk u met de website verbonden bent.
 • De datum en het uur waarop u de website hebt bezocht en de pagina's die u hebt geraadpleegd.
 • Het besturingssysteem van uw computer en de navigatiesoftware.
   

Entremont gebruikt uw persoonsgegevens voornamelijk voor de volgende doeleinden:
 

 • De personalisering van onze diensten en de berichten die wij u sturen
   

Met behulp van uw gegevens kunnen wij onze diensten en communicatie verbeteren en personaliseren.

Bijvoorbeeld: we kunnen u gepersonaliseerde e-mails sturen of producten aanbevelen die vergelijkbaar zijn met producten die u al hebt gekocht of geraadpleegd en die aansluiten bij uw interesses.

 • De veiligheid van onze website

Wij verzamelen bepaalde surfgegevens om de veiligheid van onze diensten te kunnen verzekeren en om kwaad opzet of hacking of schending van de gebruiksvoorwaarden van onze diensten op te sporen, te voorkomen of te traceren.

 • Personalisering van online reclame (gerichte reclame)

Wij kunnen gegevens gebruiken waarmee we u niet direct kunnen identificeren (technische identificatiecodes of sociodemografische gegevens), om de reclame die u op onze website of op die van onze partners bekijkt aan te passen.

Uw gegevens kunnen vergeleken worden met surfgegevens en andere informatie die in het kader van onze relaties met partners verzameld wordt (bijvoorbeeld de Alliance Gravity Data Media). Er worden dan aliassen aangemaakt voordat uw gegevens gebruikt worden. Het betreft dan bijvoorbeeld uw leeftijd of geslacht om uw gebruikersprofiel te maken en daaraan interesses te koppelen op basis waarvan advertenties worden gebruikt om statistieken over het gebruik van de website uit te voeren.

Ga naar artikel 5 voor bijkomende inlichtingen en om uw cookies te beheren.

 • Klantenkennis en de statistieken en prestaties van onze website

We kunnen gegevens gebruiken om een beter inzicht in het gedrag van onze klanten te krijgen of voor statistische doeleinden om onze websiteactiviteiten te analyseren en onze diensten te verbeteren.
Wij meten bezoekcijfers, bijvoorbeeld het aantal bekeken pagina's, het aantal bezoeken aan de website, en ook de activiteit van de bezoekers op de website en hun terugkeerfrequentie.
 

Rechtsgrondslagen voor de verwerking

Onder de toepasselijke rechtsgrondslagen vallen:

 • De toestemming: u gaat akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens via een uitdrukkelijke toestemming (keuzevakje, klik ...). U kan deze toestemming steeds intrekken.
 • Het rechtmatig belang: Entremont Alliance heeft een commercieel belang bij de verwerking van uw gegevens dat verantwoord en evenwichtig is en geen inbreuk vormt op uw persoonlijke levenssfeer. Behalve in uitzonderlijke gevallen kan u altijd bezwaar maken tegen de verwerking op basis van een rechtmatig belang als u Entremont Alliance hiervan op de hoogte brengt.

Doel van de verwerking :

-          Personalisering van onze diensten (e-mails, productaanbevelingen op onze website...)

 • Rechtsgrondslag : Overeenkomst
 • Bewaartermijn in een operationele databank : 3 jaar vanaf de laatste activiteit voor e-mails

-          Berichten versturen via e-mail of sms (elektronische commerciële prospectie)

 • Rechtsgrondslag : Toestemming
 • Bewaartermijn in een operationele databank : 3 jaar vanaf de laatste activiteit
 • Nuttige opmerkingen : U kan deze toestemming steeds intrekken in uw account.

-          Gerichte reclame /reclameprofilering :

 • Rechtsgrondslag : Toestemming
 • Bewaartermijn in een operationele databank : 13 maand vanaf het deponeren van de reclamecookies
 • Nuttige opmerkingen : U kan de reclamecookies beheren in het cookiebeheer op de cookie-informatiepagina of te allen tijde op uw Entremont-account melden dat u bezwaar maakt tegen reclameprofilering

-          Gegevensuitwisseling binnen de SODIAAL-groep om de klantenkennis te verbeteren :

 • Rechtsgrondslag : Rechtmatig belang
 • Bewaartermijn in een operationele databank : 5 jaar vanaf de laatste activiteit
 • Archivering  : 5 tot 10 jaar
 • Nuttige opmerkingen : U kunt te allen tijde op uw Entremont-account melden dat u bezwaar maakt tegen het delen van informatie binnen de SODIAAL-groep.

Bewaartermijnen

De meeste gegevens (bijvoorbeeld uw accountgegevens) worden bewaard zolang u een "actieve" klant bent en tot 3 jaar na uw laatste activiteit (bijvoorbeeld inloggen op uw account of beëindiging van een contract of garantie).
 

Betreffende de gerichte reclame:

We brengen u ervan op de hoogte dat we sommige van uw niet-identificerende gegevens kunnen doorgeven aan partners, zoals klantprofielen, cookies of technische identificatiecodes, zonder dat ze u met naam kunnen identificeren:
 

- voor gerichte reclame op onze website of op websites van derden (zie ook rubriek cookies en gerichte reclame);
 

Om onze klantenkennis te verbeteren:

- Om ons de mogelijkheid te geven uw verschillende terminals (computers, mobiele telefoon ...) aan te sluiten en u een uniforme ervaring te bieden op uw verschillende apparaten.
 

U kunt uw cookievoorkeuren ook zo instellen dat u de cookies van de gerichte reclame rechtstreeks vanaf de cookie-informatiepagina kunt beheren.
 

Hoe maak ik mijn keuzes over het gebruik van mijn gegevens bekend?

We werken actief aan de verbetering van onze keuzebeheerder in uw account zodat u het gebruik van uw gegevens beter kan controleren.
 

U kan steeds uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen het hierboven beschreven gebruik van uw gegevens:

- er zijn beschikbare koppelingen aanwezig in al onze uitnodigingen

- nadien op elk moment

Online door naar de "Contact"-pagina te gaan;
Per post naar: Entremont Service Consommateurs - 25 faubourg des Balmettes - CS 50029 - 74001 Annecy Cedex – France.

Als u per e-mail of per post werkt

Dient u uw naam, voornaam, e-mailadres en postadres te vermelden evenals de reden van uw verzoek en/of het recht dat u wenst uit te oefenen.

Om uw verzoek voor ons duidelijk te maken kan u bijvoorbeeld een of meer van de volgende redenen opgeven:
 

- Om commerciële prospectie stop te zetten:

“Stop e-mail Entremont Alliance“

“Stop e-mail Partners“

- Om de gegevensuitwisseling omwille van de klantenkennis stop te zetten

“Bezwaar delen Entremont Alliance-groep“

- Om de gerichte reclame stop te zetten

"Bezwaar delen met derden voor gerichte reclame"

- Om uw account te verwijderen

“Mijn account verwijderen“

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens?

Overeenkomstig de gewijzigde wet voor informatica en vrijheden van 6 januari 1978, heeft elke internetgebruiker die dit formulier heeft ingevuld, het recht om de hem betreffende persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te wissen en kan hij, om gegronde redenen, bezwaar maken tegen deze verwerking, door contact op te nemen met Entremont Alliance, 25 Faubourg des Balmettes, 74000 Annecy.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 92 van decreet nr. 2005-1309 van 20 oktober 2005 moet bij elk verzoek om toegang, bezwaar of verbetering een kopie van een identiteitsbewijs worden gevoegd.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), met name op haar website www.cnil.fr.

Worden mijn gegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

U wordt ervan op de hoogte gebracht wanneer gegevens die op u betrekking hebben voor bovengenoemde doeleinden kunnen worden doorgegeven aan bedrijven die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie met een lager gegevensbeschermingsniveau dan in de Europese Unie.

Voorafgaand aan de overdracht buiten de Europese Unie zal Entremont Alliance alle nodige maatregelen nemen en de nodige garanties bieden om dergelijke overdracht veilig te stellen.

Hoe worden de gegevens gebruikt met betrekking tot de sociale netwerken?

Het gebruik van sociale netwerken en Entremont Alliance-diensten of -toepassingen met betrekking tot deze sociale netwerken kan aanleiding geven tot het verzamelen en uitwisselen van bepaalde gegevens tussen de sociale netwerken en Entremont Alliance.
 

Wij vragen u om het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van de sociale netwerken te raadplegen om precies op de hoogte te zijn van de informatie die door de sociale netwerken wordt verzameld en die aan Entremont Alliance kan worden doorgegeven met betrekking tot zijn websites, apps en de gebruiksdoeleinden van uw gegevens, in het bijzonder voor reclamedoeleinden.

U kunt de toegang en de vertrouwelijkheid van uw gegevens direct op sociale netwerken instellen.
 

Entremont Alliance verzamelt voor zichzelf bepaalde persoonlijke informatie en gegevens met betrekking tot uw activiteit op de sociale netwerkpagina's van Entremont Alliance of op de Entremont Alliance-websites en -apps die gebruik maken van sociale netwerkdiensten.

Deze gegevens worden gebruikt voor reclamedoeleinden om onze commerciële relatie en de aan u gerichte reclame te verbeteren om u zo een gepersonaliseerde en sociale ervaring aan te bieden.
 

De informatie met betrekking tot de sociale netwerken die Entremont Alliance voor zichzelf verzamelt via Entremont Alliance-apps, -websites of -diensten, is onderworpen aan deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden van de Entremont-apps.
 

Entremont Alliance is echter niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens door sociale netwerken voor eigen rekening.

"Plug-ins“ en sociale modules

Onze website maakt gebruik van “plug-ins“ of sociale modules.

Deze omvatten “vind ik leuk“- en “delen“-knoppen van de sociale netwerken van derden zoals Facebook, Twitter, Google+... die u kunt vinden op onze websites en apps.

Hiermee kunt u informatie van onze websites en apps leuk vinden ("liken") en delen met uw vrienden op sociale netwerken. Wanneer u een pagina van onze Entremont Alliance-websites (internet of mobiel) met plug-ins of sociale modules raadpleegt, wordt een verbinding tot stand gebracht met de sociale netwerkservers (Facebook, Twitter...), die vervolgens op de hoogte worden gebracht van het feit dat u de betreffende pagina van de geraadpleegde Entremont Alliance-website hebt bezocht, zelfs als u geen Facebook- of Twitter-account hebt en zelfs als u niet ingelogd bent met uw Facebook- of Twitter-account.

Bijvoorbeeld: Als u ingelogd bent op een sociaal netwerk terwijl u op de website www.Entremont.com surft, kan het zijn dat de sociale netwerken waarop u ingelogd bent, uw bezoek vermelden in uw account op de sociale netwerken. Als u plug-ins (bijvoorbeeld likes) gebruikt, kunnen uw acties opgeslagen en gepubliceerd worden op uw accounts in sociale netwerken volgens de instellingen van uw account voor sociale netwerken. Als u niet wilt dat sociale netwerken uw plug-in-acties publiceren op uw accounts op sociale netwerken, moet u zich afmelden bij uw sociale netwerken voordat u onze website bezoekt.

Social connect

Met de functie Social Connect kan u met uw sociale netwerkaccounts inloggen op onze websites om eenvoudiger toegang te hebben tot onze diensten. Wanneer u inlogt op onze websites met deze accounts van derden, kan Entremont Alliance toegang krijgen tot bepaalde informatie om u een gepersonaliseerde en sociale ervaring aan te bieden.
Voor de hierboven beschreven doeleinden kan Entremont om bijkomende informatie vragen bovenop de informatie in uw sociale-netwerk-accounts. De informatie die Entremont Alliance verzamelt op onze websites en apps wordt niet zonder uw toestemming aan sociale netwerken doorgegeven. Het is uw verantwoordelijkheid om uw privacy-instellingen op sociale netwerken te beheren wanneer u op de Entremont Alliance-diensten wil inloggen met uw sociale-netwerk-identificatiecodes.

Artikel 5 – Gebruik van cookies  

Tijdens het surfen op onze Site kunnen er tekstbestanden, zogenaamde “cookies” op uw terminal (computer, mobiel, tablet) geplaatst worden. Entremont Benelux gebruikt “cookies” met als doel anonieme informatie te verzamelen met betrekking tot het browsen en u contents te verzenden die aansluiten op uw terminal en uw interesse.

Iedere internaut heeft de mogelijkheid de “cookies” te accepteren of te weigeren. U kunt het opslaan van “cookies” tegengaan in voorkeursinstellingen/instellingen van uw browse software te gaan.

De volgende links geven u aan hoe u de cookies kunt instellen naargelang uw browser:

Als u de door onze Site aangemaakte “cookies” weigert of verwijdert, is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten van de site niet goed zullen werken.
Als u een andere browser versie wilt gebruiken dan de vermelde: gelieve de hulpbestanden of de gebruikshandleiding te raadplegen.
Als u de door de Site aangemaakte cookies weigert of verwijdert, dan heeft dit geen invloed op het browsen, maar u heeft alleen niet de mogelijkheid op uw persoonlijke ruimte in te loggen.

Raadpleeg voor meer informatie over de cookies en de manier om deze te beheren de site van de Commissie voor de bescherming von de persoonlijke levenssfeer https://www.privacycommission.be/nl of de site http://www.youronlinechoices.com/be-nl/.

Soorten cookies

 • De “cookies” die de sessie identificeren. Dit zijn technische “cookies” die uitsluitend nodig zijn om de Site te laten functioneren. Hiermee heeft u toegang tot de gereserveerde en persoonlijke ruimtes van onze Site, dankzij de persoonlijke ID’s (sessie identificerende “cookies”).
 • De “cookies” om het gebruik van de website te meten.

De firma gebruikt een webanalysedienst van Google: “Google Analytics”, een software die “cookies” in uw computer plaatst om uw gebruik van de Site te kunnen analyseren. Het doel van deze “cookies” is het eventueel kunnen opslaan van informatie met betrekking tot uw surfgedrag op onze Site (de datum en het tijdstip van uw bezoek, het aantal bezoekers van de site, de bekeken pagina’s, de op de site doorgebrachte tijd, de bounce rate, het gebruikte besturingssysteem, de browser, het land waar is ingelogd, de ingetypte sleutelwoorden voor toegang tot de site, de herkomst van de internauten, het gedrag van de internauten, enz.) dat wij bij uw latere bezoeken kunnen aflezen. De door de “cookies” verzamelde informatie betreffende uw gebruik van de site wordt doorgestuurd, opgeslagen en bewaard door Google op in de Verenigde Staten geïnstalleerde servers. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de site te evalueren en rapporten samen te stellen over de activiteit van de site, bestemd voor de firma. U vindt hier meer informatie over Google Analytics en de gegevensbescherming: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl of hier: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=nl

Artikel 6 – Bescherming en gebruik van de ingezamelde persoonsgegevens 

Contactformulier

De persoonsgegevens die worden opgegeven op het contactformulier op de site zijn uitsluitend bestemd voor een gebruik door Entremont met als enige doel de vragen te beantwoorden die gesteld zijn via de tab
“Ons contacteren”.

Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die worden, ter bescherming van personen t.o.v. de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens heeft iedere internaut die dit formulier invult, recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens; hij kan gebruik maken van dit recht door zich te richten tot
“Entremont Benelux, Avenue des Pléiades, 11– 1200 BRUXELLES”.

Promotieacties

In het kader van door Entremont Benelux op de Site georganiseerde promotieacties kunnen persoonsgegevens gevraagd worden aan de internauten die deel willen nemen aan de georganiseerde wedstrijd. De voor de verwerking verantwoordelijke persoon en de doeleinden hiervan zullen duidelijk worden aangegeven op het inschrijvingsformulier van de wedstrijd. De voor de verwerking verantwoordelijke persoon zal de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de aan de internaut op het moment van zijn deelname aan de wedstrijd aangegeven doeleinden.

In sommige gevallen en na uitdrukkelijke aanvaarding door de internaut, kunnen de persoonsgegevens gebruikt worden om commerciële aanbiedingen van Entremont Benelux en/of zijn partners voor te stellen. Entremont Benelux zal de persoonsgegevens van de deelnemers aan de wedstrijd niet doorgeven aan derden, tenzij deze hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven hebben.

De deelnemers aan de wedstrijd hebben in ieder geval, overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die worden, ter bescherming van personen t.o.v. de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens recht op inzage, rectificatie en verwijdering van de hen betreffende gegevens en zij kunnen dit recht doen gelden bij het voor de verwerking verantwoordelijke persoon.

De verzamelde gegevens zijn verplicht om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd. Om die reden worden de personen die hun recht op verwijdering van de hun betreffende gegevens voor het einde van de wedstrijd uitoefenen, geacht afstand te doen van hun deelname.

Niet-persoonlijke gegevens

Informatie die geen persoonsgegevens bevatten en die u doorgeeft aan Entremont Benelux via de Site (opmerkingen, meningen, suggesties, enz.) kan door Entremont Benelux gebruikt worden zonder beperking van het gebruiksrecht en zonder enige beloning voor u of voor een derde. Deze informatie zal door Entremont Benelux niet als zijnde vertrouwelijk verwerkt worden.

Artikel 7. - Geheimhoudingsmaatregelen

Entremont Benelux heeft hulpmiddelen ingezet waarmee op veilige wijze persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen zonder het risico van verlies, beschadiging of hacking. De opslagsystemen zijn uitsluitend toegankelijk voor een beperkt aantal bevoegde personen.

Artikel 8 – Risico’s met betrekking tot het Internet 

De diensten van de Site zijn 24/7 toegankelijk, behalve in geval van overmacht of een evenement die buiten de controle van Entremont valt, en onder voorbehoud van de periodes van serviceonderhoud en eventuele storingen. Entremont Benelux kan geen garantie geven voor de datatransfers en de responstijd van de tussen het Internet en het platform van de Site circulerende gegevens. De snelheid waarmee de informatie circuleert, hangt namelijk niet af van de door Entremont Benelux aangeboden toegangsprestatie, maar van de met de online netwerken samenhangende eigenschappen met betrekking tot de technische middelen om de gegenereerde bezoekersaantallen te absorberen.

Entremont Benelux herinnert de gebruikers aan de eigenschappen en de grenzen van het Internet en kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het inloggen van de gebruikers op het netwerk via de Site.

Meer in het bijzonder kan Entremont Benelux niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële of immateriële schade veroorzaakt aan de gebruikers, hun computer en de hierin opgeslagen data, noch voor de gevolgen die hieruit zouden kunnen voortvloeien voor hun persoonlijk, professionele of commerciële activiteiten. 

Entremont Benelux kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik door derden van elementen die in de persoonlijke ruimtes van de Site vermeld staan. De Organiserende Firma kan ook niet aansprakelijk geacht worden indien een of meerdere deelnemers er niet in slagen in te loggen op de site van het spel als gevolg van een technische storing of enig probleem verband houdend met een overbelast netwerk.

Artikel 9 – Opschorting en opzegging 

Entremont Benelux kan eenzijdig en op ieder moment tijdelijk of definitief het online plaatsen van zijn Site onderbreken zonder dat de firma hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden en zonder dat dit kan leiden tot een schadevergoeding van welke aard dan ook. 

Artikel 10 – Sites van derden / Hyperlinks 

De webpagina’s van de site kunnen hyperlinks bevatten die verwijzen naar andere Websites die beheerd worden door andere firma’s dan Entremont Benelux en waarop Entremont Benelux geen enkele controle uitoefent. Entremont Benelux kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites van derden, voor het eventuele gebruik hiervan en voor de inhoud waarnaar deze sites van derden naar kunnen verwijzen. Gebruikers of bezoekers van de Site kunnen geen hyperlink richting deze site plaatsen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Entremont Benelux.

Artikel 11 – Diversen

Entremont Benelux is vrij om op ieder moment de algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De laatste versie van de algemene gebruiksvoorwaarden is degene die van toepassing is. De algemene gebruiksvoorwaarden vallen onder de Franse wetgeving en alle geschillen voortvloeiend uit de uitvoering en/of de interpretatie hiervan worden voorgelegd aan de Franse rechtbank. Het is ten strengste verboden de naam van Entremont Benelux en/of zijn logo, alsmede alle andere merken, tekeningen of modellen die op deze site geciteerd en/of weergegeven worden, te gebruiken of te kopiëren, om welke reden dan ook en met name voor reclamedoeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Entremont Benelux.

© 2015 – Entremont Benelux, alle rechten voorbehouden.